KVVK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu metin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile düzenlenen Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Dr. Kadir Uskuay tarafından hazırlanmıştır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Tarafımızca işlenebilecek kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;
Kimlik Ad-soyad, TC. Kimlik No, doğum tarihi,
İletişim Adres, telefon numarası, e-posta adresi.
Fiziksel Mekan Güvenliği Kamera kaydı
İşlem Güvenliği Web sitesinin kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri, form bilgileri, Log kayıtları, konum bilgileri
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Değerlendirilmek üzere gönderilen veya talep üzerine muayenehanede/muayenehane dışında çekilen fotoğraflar, videolar ve ses kayıtlarıyla, internet sitesi, sosyal medya hesapları aracılığıyla veya buna benzer mecralardan ya da elektronik ortamda internet üzerinden anında haberleşme sağlayan sistemler veya platformlar yoluyla veya e-posta yoluyla iletilen mesajlar, fotoğraflar, video kayıtları, laboratuvar ve radyolojik inceleme sonuçları ile veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar ile gönderilecek fotoğraf, video, ses kaydı, laboratuvar sonuçları ve hasta kayıt sistemine kayıtlı olmadığı halde danışma amacıyla gönderilen fotoğraf, video, ses kayıtları
Sağlık Bilgileri Kan grubu, muayene bulguları, hastalık tanıları, geçmiş tanılar, verilen tedaviler, laboratuvar tetkik ve tahlil sonuçları, muayene notları, doktor yorumları, ilaç ve reçete bilgileri, yapılan konsültasyonlar
Fiziksel mekan güvenliği Ortak alanlardaki kamera kayıtları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Yukarıda sayılan kişisel veriler, KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri uyarınca Dr. Kadir Uskuay tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

• Dr. Kadir Uskuay’ın yürüttüğü hekimlik faaliyetlerinin yasal mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
• Dr. Kadir Uskuay’ın yürüttüğü hekimlik faaliyeti kapsamında kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
• Acil durum operasyonlarının yürütülmesi,
• Dr. Kadir Uskuay’ın muayenehanesinin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
• Dr. Kadir Uskuay’ın sunduğu sağlık hizmetlerinin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin karşılanması, ödemelerin kredi kartıyla yapılması halinde ödemelerin alınabilmesi, müstahaklık sorgusu yapılabilmesi, bu kapsamda özel sigorta şirketleri ile karşılıklı bilgi paylaşımı yapılması, anlaşmalı kurumlar ile bilgi paylaşımı yapılması,
• Randevu işlemlerinin yürütülmesi, internet sitesi ve uygulama aracılığı ile randevu sahibi hastaların bilgilendirilmesi, gerektiğinde SMS ve e-posta gönderilmesi,
• Dr. Kadir Uskuay’ın sunduğu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla analiz yapılması, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
• Resmi kurumlarca ilgili mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olunan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Resmi makamlardan ya da ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi, yanıtlanması,
• Muayenehaneye ait fiziki mekânların güvenliği ve denetiminin kamera kaydı ile sağlanması,
• İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatlar gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Dr. Kadir Uskuay’ın çalışanları, hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortakları ve hizmet sağlayıcıları (sigorta şirketleri, güvenlik şirketleri vb.) ile KVKK uyumluluğu ve veri güvenliği koşulları sorgulanarak paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine ve 6. maddesinde yer alan “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” amaçlarıyla sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ”e göre Dr. Kadir Uskuay’ın“Fulya mah.Yeşilçimen sok.Polat tower No:12 Kat:-1 adresine yazılı olarak veya “kuskuay@gmail.com” e-posta adresine iletebilirsiniz.

Lütfen el yazınızla “Okudum, anladım” tarih, ad soyad, tarih yazıp imzalayınız.
Yukarı